Frequently Asked Questions

What's Migraine Professional Network

เครือข่ายทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านไมเกรน (Migraine Professional Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เป็นต้น เพื่อสร้างระบบนิเวศในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ดังแคมเปญ "We connect and develop healthcare professional for migraine"

What's the purpose of Migraine Professional Network?

วัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายการทางการแพทย์เชี่ยวชาญชาญด้านไมเกรน (Migraine Professional Network) ประกอบไปด้วย 1.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนความรู้การรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน 2.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายการให้บริการแก่ผู้ป่วยและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน 3.) เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้การรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนไมเกรน ให้เป็นในทิศทางที่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันสไมล์ ไมเกรน ในการติดตามและประเมินแนวทางการรักษา 4.) เพื่อก่อให้เกิดสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้แพทย์และเผยแพร่ให้แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายเป็นที่รู้จัก