About Us

Professional Network

We connect and develop healthcare professional for migraine

เครือข่ายทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านไมเกรน (Migraine Professional Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เป็นต้น เพื่อสร้างระบบนิเวศในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน

Medical Network

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน

Knowledge Sharing

กระจายองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันสไมล์ไมเกรน เป็นสื่อกลางในการวางแผน

Professional Connection

สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ให้แพทย์ที่อยู่ในเครือข่ายของเราเป็นที่รู้จัก

Impact of Patient access

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน

Recommend Our Apps

Download our mobile app. Easy to connect with your patient.

Shape
  • Google Play
  • App Store

Supported By

Migraine Frequently Asked Questions.

What's Migraine Professional Network

เครือข่ายทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านไมเกรน (Migraine Professional Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เป็นต้น เพื่อสร้างระบบนิเวศในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ดังแคมเปญ "We connect and develop healthcare professional for migraine"

;