Headche @ ER CMU ER tutorial

Headche @ ER CMU ER tutorial Diagnosis
Play
Add To Wishlist

Headche @ ER CMU ER tutorial

You are the first to learn this course

Overview

โรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่ห้องฉุกเฉิน มี 3 หัวข้อที่น่าสนใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้

1. การให้การวินิจฉัยโรคปวดศีรษะที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

2. การรักษาโรคปวดศีรษะชนิดปฐมภูมิ

3. การให้การวินิจฉัยโรคปวดศีรษะปฐมภูมิชนิดอื่นๆ ที่อาจเจอได้

การรักษาผู้ป่วย headache at ER ไม่เหมือนการรักษาใน OPD ทั่วไป เพราะต้องทำให้อาการปวดศีรษะของผู้ป่วยหายให้เร็ว

(คลิ๊กที่ภาพ วิดิโอจะเล่น)

Recommend Our Apps

Download our mobile app. Easy to connect with your patient.

Shape
  • Google Play
  • App Store