CPE Pharmacy's Courses

Migraine Frequently Asked Questions.

What's Migraine Professional Network

เครือข่ายทางการแพทย์เชี่ยวชาญด้านไมเกรน (Migraine Professional Network) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เป็นต้น เพื่อสร้างระบบนิเวศในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ดังแคมเปญ "We connect and develop healthcare professional for migraine"